Αγορά ιδίων μετοχών

H Εταιρεία “Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών Και Βιομηχανική Βιοτεχνική Τεχνική & Εμπορική Εταιρεία A.E." με δ.τ. “Folli Follie Group” σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 24.06.2011) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 04.07.2011), προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά ιδίων μετοχών ως ακολούθως:


Την 03.10.2011 η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης € 6,484 ανα μετοχή, 9.521 μετοχές, συνολικής αξίας € 61.737,11
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: