Αγορά ιδίων μετοχών

H Εταιρεία “Folli Follie AEBTE" με δ.τ. “FF Group” σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 14.06.2013 και 20.06.2014 ) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 27.01.2014 και 23.06.2014) προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά ιδίων μετοχών ως ακολούθως:

Στις 24.09.2015, η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 18,31 ευρώ ανά μετοχή, 800 μετοχές συνολικής αξίας 14.647,09 ευρώ.

Στις 25.09.2015, η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 18,46 ευρώ ανά μετοχή, 700 μετοχές συνολικής αξίας 12.923,10 ευρώ.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: