Αγορά Ιδίων Μετοχών

H Εταιρεία “Folli Follie AEBTE" με δ.τ. “FF Group” σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 14.06.2013 και 20.06.2014 ) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 27.01.2014 και 23.06.2014) προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά ιδίων μετοχών ως ακολούθως:

Στις 18.09.2015, η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 19,23 ευρώ ανά μετοχή, 1.400 μετοχές συνολικής αξίας 26.919,00 ευρώ.

Στις 22.09.2015, η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 18,76 ευρώ ανά μετοχή, 1.500 μετοχές συνολικής αξίας 28.144,50 ευρώ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: