Αγορά ιδιών μετοχών

H Εταιρεία “Folli Follie AEBTE" με δ.τ. “Folli Follie Group” σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 14.06.2013) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 27.01.2014), προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά ιδίων μετοχών ως ακολούθως: 
Στις 11.02.2014 η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης  24,75 ευρώ ανα μετοχή, 1.200 μετοχές συνολικής αξίας 29.698,44 ευρώ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: