Αγορά ιδίων μετοχών

H Εταιρεία "Folli Follie AEBTE" με δ.τ. "Folli Follie Group" σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 14.06.2013 και 20.06.2014) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 27.01.2014 και 23.06.2014) προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά ιδίων μετοχών ως ακολούθως: Στις 18.07.2014, η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 30,36 ευρώ ανά μετοχή, 1.550 μετοχές συνολικής αξίας 47.054,00 ευρώ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: