Αγορά ιδίων μετοχών

H Εταιρεία “Folli Follie AEBTE" με δ.τ. “FF Group” σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 14.06.2013 και 20.06.2014 ) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 27.01.2014 και 23.06.2014) προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά ιδίων μετοχών ως ακολούθως:


Στις 04.12.2014, η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 31,81 ευρώ ανά μετοχή, 633 μετοχές συνολικής αξίας 20.134,40 ευρώ.


Στις 05.12.2014, η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 30,96 ευρώ ανά μετοχή, 5.700 μετοχές συνολικής αξίας 176.450 ευρώ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: