Όλα τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σας σημειώματος θεωρούνται αυστηρώς εμπιστευτικά, δε δημοσιοποιούνται μερικά ή συνολικά και χρησιμοποιούνται με τη συγκατάθεσή σας, αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση των τυπικών σας προσόντων, με αντικειμενικότητα και αξιοκρατία, για την πιθανότητα σταδιοδρομίας σας στον Όμιλο FF Group. Η αίτησή σας, καθώς και οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχονται, προστίθενται στη βάση υποψηφίων του Ομίλου. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν μεταβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε τρίτους για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές (Νόμος 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως ισχύει σήμερα). Δικαίωμα πρόσβασης στη βάση υποψηφίων έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του Ομίλου και ενδεχομένως άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτήν ειδικά για το σκοπό. Η αίτησή σας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διατηρούνται στη βάση υποψηφίων για τουλάχιστον 3 έτη. Εάν κατά το διάστημα αυτό υπάρξει αλλαγή κάποιου από τα στοιχεία του βιογραφικού σας, ή των προτιμήσεών σας ως προς τη θέση απασχόλησης στον Όμιλο FF Group, θα πρέπει να αποστείλετε νέο ενημερωμένο βιογραφικό στη διεύθυνση www. ffgroup.com, αναφέροντας τη νέα σας προτίμηση και σημειώνοντας «Ναι» στο πεδίο της ηλεκτρονικής φόρμας «Έχω υποβάλει βιογραφικό σημείωμα στο παρελθόν». Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου, προκειμένου να επιβεβαιώσετε την λήψη του βιογραφικού σας, την διόρθωση, αλλαγή ή και να ζητήσετε τη διαγραφή του. Ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται και δίνει την συγκατάθεσή του για την προαναφερθείσα επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων προς εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών.

 

Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού FF Group