ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στην ετήσια τακτική Γ.Σ της 26 Ιουνίου 2015, αποφασίσθηκε η απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται εντός 24 μηνών από σήμερα να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ 5 και ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ 50 ανά μετοχή. Για τον υπολογισμό του ενός δεκάτου (1/10) θα λαμβάνονται υπόψη και οι ήδη αγορασθείσες μετοχές, των οποίων η Εταιρεία είναι κυρία. Η Εταιρεία προτίθεται να συμμορφωθεί σε σχέση με τη διενέργεια της αγοράς των ως άνω μετοχών, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής σχετικά με την τιμή και τον όγκο των αγορών, καθώς και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ίδιου Κανονισμού.

Την 09.10.2015 το σύνολο των ίδιων μετοχών ήταν 459.900.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών , μπορείτε να επιλέξετε την κατηγορία «Εκδόσεις ενημέρωσης Μετόχων» , και στη συνέχεια, την κατηγορία «Αγορά ιδίων μετοχών».


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: