ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Την 21η Δεκεμβρίου 2018 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων , εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «PricewaterhouseCoopers Auditing Société Anonyme». Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή του κ. Σούρμπη Δημητρίου, ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και του κ. Μιχαλάτου Κωνσταντίνου, ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή, αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας PWC, καθώς και την εκλογή της τελευταίας για την διενέργεια ελέγχου ειδικού σκοπού επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31/12/2017.

PricewaterhouseCoopers Auditing Company S.A.
Λεωφ. Κηφισίας 260 και Κόδρου,
Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: