ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης αποσκοπεί στην υιοθέτηση των πρακτικών βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία τόσο αυτοβούλως, όσο και κατ’ επιταγή της σχετικής νομοθεσίας (ν. 2190/1920, ν.2778/1999, ν. 3016/2002, ν. 3693/2008, ν. 3884/2010, κτλ.). Κατά την κατάρτισή του λήφθηκαν υπόψη
α) οι Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ που δημοσιεύτηκαν το 2004,
β) ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ για τις εισηγμένες εταιρείες του Ιανουαρίου του 2011 καθώς και
γ) οι γενικώς αποδεκτές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζονται εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καταγραφή του παρόντος κώδικα αποσκοπεί:
i. στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης που πρέπει να εφαρμόζει μια σύγχρονη εταιρεία,
ii. στην βελτίωση της πληροφόρησης προς τους ιδιώτες  και θεσμικούς μετόχους,
iii. στην υποχρέωση αποτελεσματικής συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις επιταγές του νεοσύστατου νόμου 3873/2010 ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ο παρών κώδικας θα αποτελέσει το πλαίσιο αναφοράς πάνω στο οποίο θα βασιστεί η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που σύμφωνα με το νόμο 3873/2010 αποτελεί πλέον ειδικό τμήμα της Eτήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και, πιο συγκεκριμένα, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να περιέχει αναφορά στον παρόντα κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED TELIK0 JAN2011.pdf
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: